นายพีระวุฒิ  ไทยสยาม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองท่อม

ตั้งอยู่บน ทางหลวงหมายเลข   4   ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม
กม.1005+327  ด้านขวาทาง

ระยะทางในความควบคุม