นายพีระวุฒิ  ไทยสยาม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองท่อม

ตั้งอยู่บน ทางหลวงหมายเลข   4   ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม
กม.1005+327  ด้านขวาทาง

ต.คลองท่อมใต้  อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

 

ระยะทางในความควบคุม

m.klongwhite