นายสุรเชษฐ์  เงินเจือทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงปลายพระยา

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4009  
ที่ กม.138+365  ด้านขวาทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ