นายพรประดิษฐ์  ซ้ายเกล้า
นายช่างโยธาปฏฺิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4037  ตอน  เหนือคลอง - สองแพรก
ที่ กม.21+320  ด้านซ้ายทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ


m.kaowhite