นายไวยวุฒิ  น้อยเสงี่ยม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4037  ตอน  เหนือคลอง - สองแพรก
ที่ กม.21+320  ด้านซ้ายทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ