นายวุฒิพงษ์  สมิหลัง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงกระบี่

ตั้งอยู่บน ทางหลวงหมายเลข 4  ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม

กม.975+585  ด้านขวาทาง

 

มีระยะทางในความควบคุม