11

นายสุรเชษฐ์   เงินเจือทอง

นายช่างโยธาขำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงกระบี่

ตั้งอยู่บน ทางหลวงหมายเลข 4  ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม

กม.975+585  ด้านขวาทาง
ตั้งอยู่ที่   ต.กระบี่น้อย   อ.เมือง  จ.กระบี่

 

มีระยะทางในความควบคุม 

m.krabiwhite