นายพรประดิษฐ์  ซ้ายเกล้า
นายช่างโยธาปฏฺิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4037  ตอน  เหนือคลอง - สองแพรก
ที่ กม.21+320  ด้านซ้ายทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ


m.kaowhite

 

 


นายณรงค์  หลักดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงทรายขาว

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4  ตอน  คลองท่อม - ควนกุน
ที่ กม.1003+890   ด้านซ้ายทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ

 m.traywhite111

 
นายพีระวุฒิ  ไทยสยาม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองท่อม

ตั้งอยู่บน ทางหลวงหมายเลข   4   ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม
กม.1005+327  ด้านขวาทาง

ต.คลองท่อมใต้  อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

 

ระยะทางในความควบคุม

m.klongwhite

 

 

m.krabi
นายวุฒิพงษ์  สมิหลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4  
ที่ กม.1015+215  ด้านซ้ายทาง 
ต.ห้วยน้ำขาว  อ.คลองท่อม   จ.กระบี่ 

ระยะทางในความรับผิดชอบ

m.hoaywaterwrite

11

นายสุรเชษฐ์   เงินเจือทอง

นายช่างโยธาขำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงกระบี่

ตั้งอยู่บน ทางหลวงหมายเลข 4  ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม

กม.975+585  ด้านขวาทาง
ตั้งอยู่ที่   ต.กระบี่น้อย   อ.เมือง  จ.กระบี่

 

มีระยะทางในความควบคุม 

m.krabiwhite