นางฉวี  ชูบัญดิษฐ์
                                        นักจัดการงานทั่วไป
                                    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

                                      
           นายนัฐกานต์  บุญอินทร์                           นางสุวรีย์  เจริญพิริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน              นักวิชาการสถิติชำนาญการ
        หัวหน้างานการเงินและบัญชี                        หัวหน้างานสารสนเทศ

                                      
            นางจงดี  บรรลือพืช                            นางวิภาวรรณ  มนต์แก้ว
      เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
             หัวหน้างานพัสดุ                                 หัวหน้างานสารบรรณ

                                       
          นางชมพู  ชาตะรัตน์                                นางนฤมล  จันทรัตน์    
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
             งานสารบรรณ                                            งานพัสดุ

                                      
         นางกาญจนา  ตระกูลนุช                        นางศิวาพร  นุราช            
     เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
            งานสารสนเทศ                                งานการเงินและบัญชี

                                 
          นางยุพิน  บ่อม่วง                           นางสาวภัทรกานต์  เต้บำรุง     
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
            งานสารบรรณ                                  งานการเงินและบัญชี                                                                                                                                                               

                                

 

 

                                      
                                       นายณัฐชนน   จันทร์คง
                                        นายช่างโยธาอาวุโส
                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

                                     
                                    นายสุมิตร  พฤกษสุวรรณ
                                 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
                                          งานปรับซ่อม

                                   
                                     นายวีรวัธน์  แพรกสงฆ์
                                   นายช่างโยธาชำนาญงาน
                                          งานแผนงาน

                                 
                                 นายนรากรณ์  จันทร์ส่งแสง
                                   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                                 งานอำนวยความปลอดภัย

 

 

                                นายเอกลักษณ์   เวชกุล
                                นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                                        งานวางแผน

                                                                                                                                             

นายสุวัฒน์ชัย  สิงหพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

 

                                  
      นายไวยวุฒิ  น้อยเสงี่ยม                             นายณรงค์  หลักดี
     นายช่างโยธาชำนาญงาน                          นายช่างโยธาชำนาญงาน
 หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม                  หัวหน้าหมวดทางหลวงทรายขาว

                               
      นายจิระศักดิ์  สินศักศรี                             นายวุฒิพงษ์  สมิหลัง
    นายช่างโยธาชำนาญงาน                          นายช่างโยธาชำนาญงาน
 หัวหน้าหมวดทางหลวงอ่าวลึก                    หัวหน้าหมวดทางหลวงกระบี่


                              
      นายพีระวุฒิ  ไทยสยาม                           นายสุรเชษฐ์  เงินเจือทอง
     นายช่างโยธาชำนาญงาน                          นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองท่อม             หัวหน้าหมวดทางหลวงปลายพระยา

 

  นายพรประดิษฐ์  ซ้ายเกล้า                          ว่าที่ร้อยตรี อธิคม  พลนิกร
   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                               นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
          ผู้ช่วยหัวหน้า                                          ผู้ช่วยหัวหน้า
 หมวดทางหลวงทราายขาว                           หมวดทางหลวงปลายพระยา

 

      นายอนุวัฒน์   มะศิริ
    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
          ผู้ช่วยหัวหน้า
   หมวดทางหลวงเขาพนม