นายสุวัฒน์ชัย  สิงหพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

 

                                  
      นายไวยวุฒิ  น้อยเสงี่ยม                             นายณรงค์  หลักดี
     นายช่างโยธาชำนาญงาน                          นายช่างโยธาชำนาญงาน
 หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม                  หัวหน้าหมวดทางหลวงทรายขาว

                               
      นายจิระศักดิ์  สินศักศรี                             นายวุฒิพงษ์  สมิหลัง
    นายช่างโยธาชำนาญงาน                          นายช่างโยธาชำนาญงาน
 หัวหน้าหมวดทางหลวงอ่าวลึก                    หัวหน้าหมวดทางหลวงกระบี่


                              
      นายพีระวุฒิ  ไทยสยาม                           นายสุรเชษฐ์  เงินเจือทอง
     นายช่างโยธาชำนาญงาน                          นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองท่อม             หัวหน้าหมวดทางหลวงปลายพระยา

 

  นายพรประดิษฐ์  ซ้ายเกล้า                          ว่าที่ร้อยตรี อธิคม  พลนิกร
   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                               นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
          ผู้ช่วยหัวหน้า                                          ผู้ช่วยหัวหน้า
 หมวดทางหลวงทราายขาว                           หมวดทางหลวงปลายพระยา

 

      นายอนุวัฒน์   มะศิริ
    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
          ผู้ช่วยหัวหน้า
   หมวดทางหลวงเขาพนม


 
นายไวยวุฒิ  น้อยเสงี่ยม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4037  ตอน  เหนือคลอง - สองแพรก
ที่ กม.21+320  ด้านซ้ายทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ

 

 


นายณรงค์  หลักดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงทรายขาว

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4  ตอน  คลองท่อม - ควนกุน
ที่ กม.1003+890   ด้านซ้ายทาง

ระยะทางในความรับผิดชอบ