นางฉวี  ชูบัญดิษฐ์
                                        นักจัดการงานทั่วไป
                                    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

                                      
           นายนัฐกานต์  บุญอินทร์                           นางสุวรีย์  เจริญพิริยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน              นักวิชาการสถิติชำนาญการ
        หัวหน้างานการเงินและบัญชี                        หัวหน้างานสารสนเทศ

                                      
            นางจงดี  บรรลือพืช                            นางวิภาวรรณ  มนต์แก้ว
      เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
             หัวหน้างานพัสดุ                                 หัวหน้างานสารบรรณ

                                       
          นางชมพู  ชาตะรัตน์                                นางนฤมล  จันทรัตน์    
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
             งานสารบรรณ                                            งานพัสดุ

                                      
         นางกาญจนา  ตระกูลนุช                        นางศิวาพร  นุราช            
     เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
            งานสารสนเทศ                                งานการเงินและบัญชี

                                 
          นางยุพิน  บ่อม่วง                           นางสาวภัทรกานต์  เต้บำรุง     
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
            งานสารบรรณ                                  งานการเงินและบัญชี