นายณัฐชนน   จันทร์คง
                                        นายช่างโยธาอาวุโส
                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

                                     
                                    นายสุมิตร  พฤกษสุวรรณ
                                 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
                                          งานปรับซ่อม

                                   
                                     นายวีรวัธน์  แพรกสงฆ์
                                   นายช่างโยธาชำนาญงาน
                                          งานแผนงาน

                                 
                                 นายนรากรณ์  จันทร์ส่งแสง
                                   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                                 งานอำนวยความปลอดภัย

 

 

                                นายเอกลักษณ์   เวชกุล
                                นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                                        งานวางแผน